Noteikumi

Preču piegādes līguma nosacījumi

1.  Vispārēja informācija

SIA „PANACEA PRO” (Latvija), reģistrācijas Nr. 40003685157, adrese: Skandu iela 7, Rīga, Latvija, turpmāk - PANACEA PRO, nodrošina tīmekļa vietnē www.panaceashop.lv, turpmāk saukta Mājas lapa, preču piegādes noteikumu saturu.

PANACEA PRO  veic preču pārdošanu (piegādi)  saskaņā ar zemāk izklāstītajiem piegādes noteikumiem, preču atpakaļatdošanas noteikumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājas lapā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu. Viss uzskaitītais ir iekļauts šajos  nosacījumos (visi kopā saukti par Nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa.

Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai atrunām.

Ja patērētājs (turpmāk arī – klients vai pircējs), izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas PANACEA PRO Mājas lapā piedāvātos pārdodamos kosmētikas līdzekļus vai uztura bagātinātājus (turpmāk –- Preces), tad tāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

2.       Privātums

PANACEA PRO aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apritiun Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

PANACEA PRO iegūst patērētāja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai patērētājam nodrošinātu labāko servisa līmeni. Tas ļauj sniegt patērētājam piemērotu pieeju PANACEA PRO Precēm un pievērst uzmanību preču kategorijām, kas visvairāk interesē patērētāju. Jūsu personīgā informācija palīdz mums informēt Jūs par jaunumiem piedāvāto preču klāstā, izpārdošanām un pasākumiem, par kuriem Jūs varētu būt ieinteresēts. Vietnes lapās Jūs varat pasūtīt preci, veikt pieprasījumus un pieteikties informācijas saņemšanai par jaunumiem, izpārdošanām u.c. Jūsu pieprasījuma apstrādei mēs prasām sniegt patērētajam tādu informāciju kā – vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis u.c. PANACEA PRO nepieprasa un neapstrādā jutīgos personas datus.

PANACEA PRO nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru Jūs sniedzat tiešsaistē. PANACEA PRO nepārdod un neizīrē patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.

Patērētāja sniegtā informācija palīdz mums īstenot mūsu servisu, apstrādāt patērētāja  pieprasījumus, piegādāt preci un sniegt Jums atbalstu.

PANACEA PRO pienākums ir tiesību aktos noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību institūcijām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa tiesību akti.

PANACEA PRO veic visus iespējamos pasākumus Jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies Preci, izmanotjot Mājas lapu, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par Preces pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.   

Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

3.      Mājas lapas darbības mērķis

Šo Mājas lapu ir izveidojusi un uztur PANACEA PRO. Mājas lapa ir izstrādāta tā, lai tā efektīvi kalpotu kā platforma saziņai starp patērētāju un pārdevēju, kā platforma zīmola izstrādājumu tirdzniecībai tiešsaistē un arī kā informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar Preci un pārdevēju.

4.      Preču galvenās īpašibas

Mājas lapā pieejamās Preces un to paraugi, ar kuriem mēs varam Jūs nodrošināt, ir paredzēti vienīgi personīgai lietošanai. Jūs nedrīkstat pārdot vai pārpārdot no mums saņemtos Preces vai paraugus. PANACEA PRO patur tiesības ar vai bez brīdinājuma atsaukt vai samazināt jebkura izpildāmā pasūtījuma vai Jums nodrošināmo produktu vai sniedzamo pakalpojumu apjomu gadījumos, kad tas, pēc mūsu vienpusēja ieskata, var izraisīt Nosacījumu pārkāpšanu.

PANACEA PRO pārdodamās Preces ir kosmētikas līdzekļi, nav pārtikas produkti un nav lietojami uzturā. PANACEA PRO ir veikusi visas nepieciešamās darbības, lai tās pārdodamo Preču noformējums un jo īpaši to veids, smarža, krāsa, izskats, iepakojums, marķējums, apjoms vai lielums nebūtu sajaucams ar pārtikas produktu, kā arī neapdraudētu patērētāja veselību un drošību.

PANACEA PRO attiecībā uz patērētāju nepieļauj maldinošus apgalvojumus par Preces iedarbīgumu un citām kosmētikas līdzekļa īpašībām,

5.      Informācijas precizitāte

Sniedzot Mājas lapā pieejamo Preču aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi. Ja informācijā, kas saistīta ar Precēm (apraksts, toņis un tml.) ir notikušas izmaiņas, PANACEA PRO nevar garantēt, ka katru brīdi Mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

6.      Intelektuālais īpašums

Visa Mājas lapā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir PANACEA PRO, partneru vai licences devēju īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas un ES likumi un  starptautiski līgumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

7.      Cenu veidošanas politika

Mājas lapā visas cenas ir norādītas eiro (EUR). Mēs cenšamies nodrošināt, lai cenas vienmēr būtu norādītas precīzi, tomēr nevaram garantēt, ka pasūtījuma veikšanas laikā norādītās cenas būs pareizas un atbilst tobrīd spēkā esošai Preces cenai. Saņemot Jūsu pasūtījumu, kurā norādītā cena atšķirsies no tobrīd Mājas lapā norādītās cenas, mēs sazināsimies ar Jums un piedāvāsim iespēju atsaukt pasūtījumu. Ja mēs nespēsim ātri sazināties ar Jums, Jūsu pasūtījums tiks automātiski uzskatīts par atceltu un Jūs saņemsiet atpakaļ visus attiecīgā pasūtījuma ietvaros veiktos maksājumus.

Visām cenām tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis (PVN) (21%) nodoklis vai citi tirdzniecības nodokļi, ja tādi ir paredzēti. Atkarībā no piegādes adreses Jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildu piegādes maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā.

8.      Piegādes kārtība

Informācijai par pasūtījumu izpildes un piegādes kārtību, kā arī par bezmaksas piegādes noteikumiem un papildu piegādes izmaksām, mēs aicinām Jūs iepazīties ar mūsu produktu piegādes noteikumiem.

9.      Preču atpakaļatdošanas noteikumi 

Katrs jautājums saistībā ar klienta veiktu un tam piegādātu pasūtījumu atpakaļatdošanu tiek izskatīts atsevišķi saskaņā ar vienkāršotu procedūru. Informācijai par klienta iespējām saistībā ar Preci atpakaļatdošanu un informācijas saņemšanai par līguma izbeigšanu un attiecīgajiem nosacījumiem, mēs aicinām Jūs iepazīties ar mūsu preču atpakaļatdošanas noteikumiem.

10.   Lietotāja pienākumi

Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, Jums ir jāievēro šeit izklāstītie Nosacījumi un Mājas lapā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Jums vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu un paražām. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājas lapā, tajā atrodamajā Saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Mājas lapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Neierobežojot citu šajos Nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Nosacījumos paredzētās saistības, Jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt PANACEA PRO, mūsu meitsabiedrībām, partneriem vai licenču devējiem.

11.   Saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm

Mēs neesam atbildīgi par citu tīmekļa vietņu saturu, uz kurām vai no kurām ved mūsu Mājas lapas saites. Mājas lapā redzamās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā un nav uzskatāmas par mūsu vai partneru piekrišanu attiecīgajam saturam, produktam, pakalpojumam vai piegādātājam. Uz citām tīmekļa vietnēm vai no tām vedošu saišu izmantošana ir Jūsu pašu risks. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par citu tādu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved mūsu Mājas lapas saites, un mēs negarantējam citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu tīmekļa vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku un noteikumus un nosacījumus. Jums ir uzmanīgi jāiepazīstas ar visu citu Jūsu apmeklēto tīmekļa vietņu noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politiku.

12.   Atbildības ierobežošana

Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem tiesību aktiem PANACEA PRO nekādā ziņā nav atbildīga (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies  lietojot šo Mājas lapu.

Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem tiesību aktiem PANACEA PRO nekādā ziņā nav atbildīga (pēc līguma, delikta dēļ (ieskaitot nolaidību) vai uz cita pamata) par a) pārtraukumu komercdarbībā; b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi Mājas lapai; c) datu nepiegādāšanu, kļūdainu piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām; d) jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām tīmekļa vietnēm vedošu saišu atrašanos Mājas lapā vai to izmantošanu; e) datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar Mājas lapas izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm; f) jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā, vai g) notikumiem ārpus mūsu saprātīgas kontroles.

PANACEA PRO nav atbildīga par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūtu peļņu), kas saistīti ar Mājas lapu vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot Mājas lapu) no Jūsu puses, neatkarīgi no darbību veida, pēc līguma, delikta (ieskaitot nolaidību) vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja mēs esam tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.

13.   Pretenzijas autortiesību sakarā

SIA „PANACEA PRO” 2017. Visas tiesības rezervētas.

Viss  Mājas lapas saturs, sarakste (pa elektronisko pastu vai parasto pastu), kā arī mārketinga materiāli, kas ir izmantoti Mājas lapas reklamēšanai trešo pušu resursos, ir PANACEA PRO īpašums. Tās satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta, izņemot šādiem mērķiem:atļauja kopēt personīgai lietošanai. Jums ir tiesības veidot Mājas lapas satura kopijas vai izdrukāt tā daļas saprātīgai personiskai lietošanai.

14.   Kompensācija

Jūs apņematies kompensēt mums, aizstāvēt un aizsargāt mūs no kaitējuma, zudumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju, lietu vai prasību saistībā ar šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, kļūdām Jūsu sniegtos apliecinājumos vai garantijās, vai Mājas lapas izmantošanā no Jūsu puses.

15.   Strīdu izšķiršanas kārtība

Ja saistībā ar šo Mājas lapu rodas strīds, visas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās tiesības un pienākumus, kā arī visas darbības to ietvaros regulē Latvijas Republikas tiesību akti tādā apmērā, it kā šie Nosacījumi būtu Latvijā pilnībā noslēgts un pilnībā pildīts līgums.

Līgumslēdzējas puses ar šo apliecina, ka visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz Mājas lapas apmeklējumu no Jūsu puses, vai rodas saistībā ar Distances līguma par Preču piegādi izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tās centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.

Ja puses nespēj izšķirt radušos strīdu miermīlīgās pārrunās, tās nodod visus strīdus, domstarpības vai pretenzijas izskatīšanai kādā no Latvijas Republikas tiesām, izņemot, ja Jūs jebkādā veidā esat pārkāpuši vai grasījušies pārkāpt mūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai mūsu meitsabiedrību, partneru vai licenču devēju intelektuālā īpašuma tiesības, kad šādā gadījumā mēs varam vērsties jebkurā tiesā pēc tiesas noteikta aizlieguma vai cita piemērota tiesiskās aizsardzības līdzekļa, un Jūs piekrītat pakļauties šādas tiesas ekskluzīvajai jurisdikcijai un lietas izskatīšanai šajā tiesā.

Par strīdus izskatīšanas vietu un kārtību puses ir vienojušās, ievērojot  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 593/2008  par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) noteikumus.

Ja starp PANACEA PRO un patērētāju rodas strīds par to, vai noslēgtajā līgumā ietvertie noteikumi ir netaisnīgi, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet patērētājs ir tiesīgs vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, adrese: K. Valdemāra iela 157, Rīga, Latvija, LV – 1013.

Ja starp PANACEA PRO un patērētāju rodas strīds par fizisko personu datu aizsardzības jautājumiem, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet patērētājs ir tiesīgs vērsties arī Datu valsts inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, Latvija, LV – 1011.

16.   Piekrišana saņemt paziņojumus pa e-pastu   

Pieņemot šos Nosacījumus, Jūs piekrītat no mums saņemt paziņojumus, vienošanās, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas (kopā saukti „Paziņojumi”) pa e-pastu vai parasto pastu. Jūs piekrītat, ka pa e-pastu vai parasto pastu nosūtīti paziņojumi atbilst Nosacījumiem, kas piemērojami šādiem rakstiskas saziņas veidiem. Ja Jūs nepiekrītat saņemt paziņojumus no šīs Mājas lapas, lūdzu, pārtrauciet izmantot šo tīmekļa vietni un tās pakalpojumus, jo PANACEA PRO nespēj nodrošināt pilnu pakalpojumu klāstu lietotājiem, kas nesaņem paziņojumus no Mājas lapas.

17.   Vispārīgi noteikumi   

Jūs piekrītat, ka šie Nosacījumi veido visu starp Jums un PANACEA PRO noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Mājas lapas un tās satura lietošanu no Jūsu puses.

PANACEA PRO ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos Nosacījumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos Nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot Mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, Jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām. PANACEA PRO patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Nosacījumiem piešķirtās tiesības. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot Mājas lapu jebkādā veidā.

Nekas no Nosacījumu teikta nav iztulkojams kā partnerattiecību vai cita kopuzņēmuma veida nodibināšana starp Jums un PANACEA PRO. Gadījumi, kad PANACEA PRO nespēj panākt šo Nosacījumu ievērošanu no Jūsu puses, neietekmē pilnas mūsu tiesības pieprasīt to ievērošanu pirms vai pēc tam. Ja kāds no šo Nosacījumu punktiem piemērojamo tiesību aktu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar šķīrējtiesas vai tiesas lēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē šo Nosacījumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā, bet tā vietā šajos Nosacījumos iespēju robežās ir jāveic grozījumi atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu pušu sākotnējo ieceri atbilstoši sākotnējiem Nosacījumiem.

18.   Nepārvarama vara

SIA „PANACEA PRO” nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai  klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.